همکاران همایش

اعضاي کميته علمي

 

نام و نام خانوادگي

سمت

رحمان معرفت

دبیر علمی همایش

امیررضا اصنافی

عضو کمیته علمی

مریم صابری

عضو کمیته علمی

مریم پاکدامن

عضو کمیته علمی

 

سمیه سیروسی

دبیر علمی دانشجویی همایش

گزارش تخلف
بعدی